background image


金剛座釋迦牟尼佛建造項目供養選項列表

供養項目每尊金額
(美元)
可供養(尊)已被供養(尊)说明
42米高釋迦牟尼佛巨像(包括蓮花寶座)
N/A- Peter Teo Qing Ying & Family:
Jennifer Ngoh Siew Hoon,
Teenie Teo Shu Jing,
Queenie Teo Yi Ting
~ Singapore ~
包括了建築成本,精心設計,外部覆蓋,保險費,運輸費,及水運費,重量400公噸。 154英尺x 130英尺x 50英尺;青銅並貼上50公斤金箔。
18米高巨佛金剛寶座
N/A - Wong Kiam Seng & Family:
Wong Pik Ching,
Wong Chun Thieh,
Wong Pui Yain
~ Malaysia, Hong Kong ~

Wong Yuk Keung & Sea Kee Weena & Family -Macau

Wong Khai Hoa & Family - China

Simon Chang & Family - Singapore ,

James Low & Family - Singapore ,

Glen Koh Boon Chin & Family - Singapore ,

Cho Kim Wing & Family - Singapore ,

Emily Hwang Mei Chen,
Mark Yong,
Marcus Yong Yong Teng,
Martin Yong Zong Qiang & Family - Singapore

Chia Soon Loi & Family - Singapore,

Mabel Lee Kim Lian & Family - Singapore,

Glen Koh & Family - Singapore,

Datuk Benny Hoe & Family - Malaysia
包括了建築成本,精心設計,外部覆蓋,保險費,運輸費,及水運費,重量400公噸。 154英尺x 130英尺x 50英尺;50公斤24K意大利馬賽克黃金。
佛陀第三法眼
N/A- Phua Wee Seng,
Phua Sui Yong,
Yap Lan Fong,
Wu King Chun,
Lui Sau Chai,
由1000克拉的鑽石形成的(10公斤18K金)第三法眼將安放至佛陀雙目中間。
法王住所 $$1- 在舉行法會時為法王準備的住所。
不銹鋼 $$1- 設成箱式結構,供奉每一尊8英寸高及12英寸高佛像
擋土牆(東邊) $$1- 巨佛前邊圍繞著建佛面基大致形成一個細長面積(150米x 250米);33米高,650米長,前高15米。
僧人住所 $$1- 包括廁所及設施。
擋土牆(西邊) $$1- 巨佛後邊圍繞著建佛面基大致形成一個細長面積(150米x 250米);50米高。
木材 N/A- Chin Kok Kong
& Chen Choon Far,
Hwong You Chuaang
& Chong Kiew Fong,
Teh Seng Huat & Family,
Lee Ah Hiong,
Yau Wee Woon & Family,
Low Keng Soon & Family,
Leu Mee Hong & Family,
Kho Leang Teck & Family,
Phou Mei Foong & Family,
Mok Yoon Kham & Family,
Reggie See Cheng Chuar & Family,
Yang Guo Phing & Family,
Khoo Soo Ming & Family
~ Malaysia, Brunei, Singapore ~
金剛寶座內的地板、窗台、門框、合板。
安裝佛牙舍利塔 $$1- 鍍金,銀,寶石裝飾。
釋迦佛12事件繪畫 $$1- 圍繞著外觀寂靜佛像(=第四增樓)
正門樓梯 $$1- 長度超越200米。
東門主門 $$1- 居佛前邊。
1.7米高百度母
&
1.7米高綠度母
N/A-Lim Yong Sim & Family
~ Singapore ~
在正門的左右两側。含有汞,銅80%,銀4%,鋅16%並貼上24K金箔。
16英尺高四面毘盧遮那佛坐像

N/A-Derrick Ong Teck Beng & Family, - Singapore
and
Wong Yuk Keung,
Sae Kee Weena & Family - Macao (2)
巨佛金剛寶座內(第一層樓中間位置)。汞、銅80%、銀4%、鋅16%並貼上金箔。
7英尺高阿彌陀佛坐像 $$ 1 - 巨佛金剛寶座內(最底層樓中間位置)。汞、銅80%、銀4%、鋅16%並貼上金箔。
DEVI™智能供暖系統 $$1- 地面面積則13,473平方米;第一層面積則5,133平方米;二樓面則四千平米;總面積則22,606平米。
北門主要人物入口 $$1- 巨佛左邊。
音響裝置及監督 $$1- 安奉於金剛寶座內,並在戶外集會廣場,24小時監視;若可行,全球衛星廣播。
7英尺高釋迦牟尼佛坐像與弟子須菩提以及弟子目犍連 N/A-Bill Koh & Family 巨佛金剛寶座內第一增樓。此佛未包括寶座。弟子立像高達6英尺。汞、銅80%、銀4%、鋅16%並貼上24K金箔。
14英尺高獻花空行佛母立像 $$10 Dato David Kong Hon Kong & Family (10) - Malaysia

Datuk Benny Hoe Tze Fook,
Datin Crystal Yap Chin Ngok,
Hoe Leong Kee, Choong See Moi,
Pricillia Hoe Yeung Leng,
Breitner Hoe Shien Zhi,
Belsom Hoe Shien Wei (8) - Malaysia

Tan Sri Tang Yeam Soon & Family (2) - Malaysia

Dato Dr Jennifer Low Moi Ing & Family (5) - Malaysia

Dato Yan Gin Sin & Family (1) - Malaysia

Lim Oon Kuin, Tan Sook Eng, Lim Huey Yih (1) - Singapore

Glen Koh Boon Chin, Bernis Lee Siew Li, & Family (1) - Singapore

Mark Yong Khong Yoong,
Emily Hwang Mei Chen,
Marcus Yong Yoong Teng,
Martin Yong Zong Yin (1) - Singapore

Nguyen Van Thu (deceased), Vuong Thi Thanh & Family (1) - Vietnam & United Kingdom

Wiwik Sundari Guntur,
Kumala Dewi Ayu Guntur,
Asih Lestari Guntur,
Samiaji Guntur,
Ruslan Tanoko,
Alexander Lucman,
Alfon Ricardo Lucman,
Neilson Fritz Tanoko,
Andrew Novianto Tanoko,
Dewi Subagijo (1) - Indonesia

Lim Oon Kuin,
Tan Sook Eng,
Lim Huey Ching,
Lim Huey Yih (1) - Singapore

Peng Linglan’s Parents,Lin Shih Hsiu & Family (1) - Taiwan

戶外圍繞著巨佛金剛寶座。包括各其寶座總高達14英寸。青銅、銅55%、鐵20%、銀5%、鋅16%、並貼上920克金箔。各自掌握不同的供品:
1. Zug Dakini (鏡子)
2. Dra Dakini (吉他)
3. Dri Dakini (檀香)
4. Rho (水果)
5. Regja (綢緞)
6. & 7. Argham (飲用水)
8. & 9. Padyam (清洗水)
10. & 11. Pupe (蓮花)
12. & 13. Dupe (檀香)
14. & 15. Aloke (燈火)
16. & 17. Gandhe (芬香)
18. & 19. Neude (食物)
20. & 21. Shapta (音樂)
22. & 23. Geyma (笑聲)
24. & 25. Looma (歌唱)
26. & 27. Garma (舞蹈)
28. & 29. Lingbuma (長笛)
30. & 31. Zangama (鑼鼓)
32. & 33. Drishma (香水)
34. & 35. Nyima (太陽)
36. & 37. Dawama (月亮)
1.7米高八大菩薩坐像 $$ 7 Lim Yong Sim & Family (1 - Maitreya) - Singapore 巨佛金剛寶座內(最底層樓;圍繞著阿彌陀佛佛像)。包括寶座高達10英尺:

* 大悲觀世音菩薩
* 大智文殊勢力菩薩
* 金剛手菩薩
* 彌勒菩薩
* 大願地藏王菩薩
* 虛空藏菩薩
* 除蓋障菩薩
* 普賢菩薩
1.7米高外觀憤怒佛坐像 $$9- 金剛座釋迦牟尼巨佛蓮花內(第三層樓):

* Guru Padmasambhava
* Horsokmakdog (War Subduer Deity)
* Four-faced Twelve-armed Cakrasambhava
* Vajrayogini
* Guru Dakmar
* Vajrakileya
* Pelchen Heruka
* Guru Dakpo
* Dechog Lhenkey.

汞、銅80%、銀4%、鋅16%、並貼上24K金箔。
16英尺高八大菩薩立像(包括寶座)不再適用 -Mabel Lee Kim Lian (4) - Singapore

Victoria Low Meow Hoon (1) - Singapore

Lui Sau Chai (1) - Vietnam

Lim Seow Tin & Jane Neo Kwee Eng (1) - Singapore

Patricia Chow Goon Chau & Gilbert Ong Peng Koon (1) - Singapore
巨佛金剛寶座內(第一層樓;圍繞著四面毘盧遮那佛像),重量40公噸,含:汞、銅80%、銀4%、鋅8%、錫8%並貼上1,150克金箔:

* 大悲觀世音菩薩
* 大智文殊勢力菩薩
* 金剛手菩薩
* 彌勒菩薩
* 大願地藏王菩薩
* 虛空藏菩薩
* 除蓋障菩薩
* 普賢菩薩
1.7米高8大藥師佛坐像 N/A - Dato David Kong Hon Kong (5) - Malaysia

Dato Yan Gin Sin (1) - Malaysia

Lim Kim Seng & Ong Lee Leng Family (1) - Malaysia

Ow Yeang Yuan Kheng, Choo Fong & Family (1) - Malaysia
巨佛金剛寶座內(第二層樓中間位置):

* 藥師琉璃光如來
* 金色寶光妙行成就如來
* 阿彌陀佛
* 無憂最勝吉祥如來
* 法海勝慧遊戲神通如來
* 善稱名吉祥王如來
* 寶月智嚴光音自在王如來
* 法海雷音如來
* 本師釋迦牟尼佛

汞、銅80%、銀4%、鋅16%、並貼上1,150克金箔。
1.7米高無上吉祥7如來連體坐像 不再適用 -Bill Koh & Family - Singapore

Vincent Tan & Family - Malaysia
釋迦牟尼巨佛蓮花內(第三層樓,第三廂房內):

* 毘婆屍佛
* 屍棄佛
* 毘舍浮佛
* 拘留孫佛
* 拘那含牟尼佛
* 迦葉佛
* 釋迦牟尼佛
1.7米高十八阿羅漢及四方天王坐像 N/A- Lui Sau Chai & Family (partial) - Vietnam 金剛座釋迦牟尼巨佛蓮花內(第一層樓)。每尊含有汞、銅80%、銀4%、鋅16%、並貼上24K金箔。
1.7米高外觀寂靜佛坐像 $$9- 金剛座釋迦牟尼巨佛蓮花內(第四層樓):

* Samantabhadra Buddha & Kuntuzangmo
* Vairochana Buddha & Ingchuma
* Vajrasattva & Nyema Karmo
* Ratnasambhava & Mamaki
* Amitabha & Goekarmo
* Amogasiddhi & Tara
* Red Lokeshvara Family Galwa Jamtsho
* Vajradhara & Ingchuma
* Amitayus Buddha & Family

每尊含有汞、銅80%、銀4%、鋅16%、並貼上24K金箔。
1.7米高佩瑪令巴坐像 $$1- 金剛座釋迦牟尼巨佛蓮花內(第三層樓)。每尊含有汞、銅80%、銀4%、鋅16%、並貼上24K金箔。約563年前,佩瑪令巴被認可為一位相當有成就的修行者。
1.7米高沙布東坐像 $$1- 金剛座釋迦牟尼巨佛蓮花內(第三層樓)。 419年前,沙布東被認為是不丹的團聚中的關鍵人物。每尊含有汞、銅80%、銀4%、鋅16%、並貼上24K金箔。
1.7米高南瞻部洲財神王坐像 $$1- 即是黃財神,金剛座釋迦牟尼巨佛蓮花內(第三層樓)。每尊含有汞、銅80%、銀4%、鋅16%、並貼上24K金箔。
1.7米高北俱蘆洲財神王坐像 $$1- 金剛座釋迦牟尼巨佛蓮花內(第三層樓)。每尊含有汞、銅80%、銀4%、鋅16%、並貼上24K金箔。
1.7米高釋迦牟尼佛像 $$10Norman Winata (2) - Indonesia 金剛座釋迦牟尼巨佛蓮花內(第三層,第二及第四廂房內);體現佛陀一生的12件事蹟。汞、銅80%、銀4%、鋅16%、並貼上1,150克金箔。
消防防護 $$1- 巨佛金剛寶座內
南門 $$1- 巨佛右邊。
十方諸佛菩薩摩何薩之九十六項吉祥曼荼羅(上層)$$ 75 Anthony Chan Hing Ka (9) - Singapore

Damarion Ian Fay & Christina Boyce (1) - Canada

Domenico Savarese, Cleide Amorim, Ciro Savarese, Sabina Angiuoni (1) - Brazil, Italy, UK

Koh Beng Choo (1) - Singapore

Michelle Tan Hsieh Lee (3) - Singapore

Chiangrai Provincial Administrative Organization (1) - Thailand

Erin Fong (2) - USA

Daoema Mandy & Nymaoezer Espen (3) - Malaysia & Germany

Lawrence Chiang (2) - Singapore

Ong Huat Siong & Family (1) - Singapore

We are grateful to the kind support of Sri Lanka Government towards the Buddha Dordenma Project.
以110克金箔和種種色彩畫於禪室大殿天花板上的九十六項曼荼羅圖,其中包括阿彌陀佛曼荼羅圖、觀世音菩薩曼荼羅圖、以及佛菩薩曼荼羅圖等。每項尺寸 15x15 平方英尺。此曼荼羅圖設計比一樓的曼荼羅圖要精緻複雜。底層有34項、第一層樓有28項、第二層樓有34項。
十方諸佛菩薩摩何薩之三十三項吉祥曼荼羅(底層)$$19 David Chew Keat Soon & Family (5) - Singapore

Domenico Savarese, Cleide Amorim, Ciro Savarese, Sabina Angiuoni (1) - Brazil, Italy, UK

Dato Gooi Hoe Soon & Family (1) - Malaysia

Seet Keng Yew & Family (1) - Singapore

Steve Cheng Kwee & Family (1) - Singapore

Tan Ho Hai & Ng Cheow Neo (1) - Singapore

Teh Seng Huat & Family (1) - Brunei, Malaysia

Yeoh Kim Leng & Family (1) - Malaysia

Zhao Jun & Family (1) - Singapore

Shing Yui Ming & Family,
Vun Yit Kiong & Family,
Yong Su Thau,
Yong Hsuek Ping,
Ka Yin Foh (Deceased),
Ha Sim Then (Deceased),
Pu Ai Foundation,
Lim Kee Seng & Family,
Chan Leng Joo & Family,
Lo Pitt Lye & Family (1) - Sabah, Malaysia

Feng Ling & Family (1) - Singapore

以35克金箔和種種色彩畫於底層禪室大殿天花板上的三十三項曼荼羅圖,其中包括阿彌陀佛曼荼羅圖、觀世音菩薩曼荼羅圖、以及佛菩薩曼荼羅圖等。每項尺寸 15x15 平方英尺。
12英寸高釋迦牟尼佛像
$$$$24142 858 總共二十五千尊12英寸高的小佛像置於不銹鋼架後將陳列於巨佛金剛寶座內、禪室大殿裡(底層、第一至第二層樓)的牆上。每尊含有汞、銅80%、銀4%、鋅16%、並貼上22克金箔。
8英寸高釋迦牟尼佛像
$$$$98061 1939 總共十萬尊8英寸高的小佛像置於不銹鋼架後將撲滿釋迦牟尼巨佛體內,由蓮花座內的禪室大殿第三層樓至佛陀頂部。每尊含有汞、銅80%、銀4%、鋅16%、並貼上11克金箔。
Stairs Granite Stones for frond of BigBuddha
$$$7578 22 7600 unites of Stairs Granite Stones for frond of BigBuddha, 12 inch by 6 inch by 84 inch is one unite plus aggregate, cement, Iron bar.
5-foot-tall Center Guru Padmasombava
$$$11 Kent Chin Wu Tsai,
Mandy Hsin Yueh Tsai Liang & Family (1)
5-foot-tall seated position 9 Guru Padmasombava groups and 2 Female Dakinis standing:

Guru Padmasombava གུ་རུ་སྣང་སྲིད་གཟིལ་ནོན་ (1) Centre

Mendarawa མནྡྷ་ར་བ་ Right, YesheTshogel ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ Left (2)

Guru Shakyasenge གུ་རུ་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་ (1)

Guru Pemasomba གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་ (1)

Guru Tshokidorje གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ (1)

Guru Lodenchokse གུ་རུ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ (1)

Guru Padmagelpo གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ (1)

Guru Nyimaoezer གུ་རུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་(1)

Guru Sengedradrok གུ་རུ་སེངྒེ་སྒྲ་སྒྲོགས་ (1)

Guru Dorjedroloe གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ (1)
注:所有塑像內安裝了舍利、經咒及各種寶物。(請參看服務條款。)

简体中文
English
B. Indonesia

© 2007-2015
buddhadordenma.org