background image


佛說灌洗佛經(灌洗佛形像經)

西晉沙門釋法炬譯

爾時佛告摩訶剎頭諸天人民皆一心聽佛言人身難得無為道
亦然佛世難值吾本從阿僧祇劫時身為白衣累劫積德每生自克展轉五道
不貪財寳棄身施與無所愛惜自致為王太子
太子以四月八日夜半明星出時生墮
地行七步舉右手而言天上天下惟吾為尊當為天人作無上師
太子生時地為大動第一四天王乃至梵天忉利天王其中
諸天各持十二種香和湯雜種名花以浴太子

太子得成佛道開現聖法濟度群萌佛告諸天人民
十方諸佛皆用四月八日夜半時生
十方諸佛皆用四月八日夜半時出家入山學道
十方諸佛皆用四月八日夜半時成佛
十方諸佛皆用四月八日夜半時入般涅槃

佛言所以用四月八日者以春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行
不寒不熱時氣和適正是佛生之日
諸善男子善女人於佛滅後當至心念佛無量功德之力浴佛形像
如佛在時得福無量不可稱數
佛言我本行菩薩道時
三十六返為天王釋
三十六返作轉輪聖王
三十六返為飛行皇帝諸有佛弟子
信心善意者當念十方諸佛功德善業以香華雜物

浴佛形像者所願皆得諸天龍神常隨擁護皆當證明
佛告諸弟子夫人身難得經法難聞其有天人能自減損妻子之分五家財物用浴佛形像者如佛在時所願悉得欲求度世取無為道生生不與死會者可得欲求精進勇猛如釋迦文佛者可得欲求如文殊師利阿惟越致菩薩者

可得欲求轉輪聖王飛行教化者可得欲求辟支佛阿羅漢者
可得欲求離三惡道者可得欲求生天上人間富樂者
可得欲求百子千孫者可得欲求長壽無病者
可得世間人民貪欲如海寧割身上一臠肉不肯出一錢物與人

人生時不持一錢來死亦不持一錢去財物故在世間人死當獨去憶
如此者乃浴佛形像持是功德生死相隨無有斷期
佛言若人有一善之心作是功德者諸天善神天龍八部四天王等
僉然擁護浴佛形像福報所生常得清淨從是因緣得成佛道  

功德利益
妙法蓮花經
作佛形象經
灌洗佛像經

简体中文
English
B. Indonesia

© 2007-2015
buddhadordenma.org