background image


佛说灌洗佛经(灌洗佛形像经)

西晋沙门释法炬译

尔时佛告摩诃剎头诸天人民皆一心听佛言人身难得无为道
亦然佛世难值吾本从阿僧祇劫时身为白衣累劫积德每生自克展转五道
不贪财寳弃身施与无所爱惜自致为王太子
太子以四月八日夜半明星出时生堕
地行七步举右手而言天上天下惟吾为尊当为天人作无上师
太子生时地为大动第一四天王乃至梵天忉利天王其中
诸天各持十二种香和汤杂种名花以浴太子

太子得成佛道开现圣法济度群萌佛告诸天人民
十方诸佛皆用四月八日夜半时生
十方诸佛皆用四月八日夜半时出家入山学道
十方诸佛皆用四月八日夜半时成佛
十方诸佛皆用四月八日夜半时入般涅盘

佛言所以用四月八日者以春夏之际殃罪悉毕万物普生毒气未行
不寒不热时气和适正是佛生之日
诸善男子善女人于佛灭后当至心念佛无量功德之力浴佛形像
如佛在时得福无量不可称数
佛言我本行菩萨道时
三十六返为天王释
三十六返作转轮圣王
三十六返为飞行皇帝诸有佛弟子
信心善意者当念十方诸佛功德善业以香华杂物

浴佛形像者所愿皆得诸天龙神常随拥护皆当证明
佛告诸弟子夫人身难得经法难闻其有天人能自减损妻子之分五家财物用浴佛形像者如佛在时所愿悉得欲求度世取无为道生生不与死会者可得欲求精进勇猛如释迦文佛者可得欲求 如文殊师利阿惟越致菩萨者

可得欲求转轮圣王飞行教化者 可得欲求辟支佛阿罗汉者
可得欲求离三恶道者 可得欲求生天上人间富乐者
可得欲求百子千孙者 可得欲求长寿无病者
可得世间人民贪欲如海宁割身上一脔肉不肯出一钱物与人

人生时不持一钱来死亦不持一钱去财物故在世间人死当独去忆
如此者乃浴佛形像持是功德生死相随无有断期
佛言若人有一善之心作是功德者诸天善神天龙八部四天王等
佥然拥护浴佛形像福报所生常得清净从是因缘得成佛道  

功德利益
妙法莲花经
作佛形象经
灌洗佛像经

正體中文
English
B. Indonesia

© 2007-2015
buddhadordenma.org